فونداسیون و مصالح سوله

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

طراحی فونداسیون   باتوجه به ابعاد  وارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین   توسط مهندسین مشاور وطراح صنایع برودتی جمشید  باتوجه به نوع انجام می گیرد

فونداسیون قبل از سازه سوله انجام می شود وباید برای فونداسیون تمام ناهمواری های زمین را برطرف کرد ودر سوله سازی نیاز به گود برداری عمیق نیست گود برداری فونداسیون سوله تا ارتفاع 50 سانتی متری  وارتفاع فونداسون از سطح زمین حداقل 1متر باشد انجام می شود که این نکته را باید رعایت شود  فونداسیون  پایه سازه ای است  که برروی زمین ایستاده و.وزن سوله را تحمل می کند وطراحی فونداسین شامل گستردگی زمین .زیربنا .نقشه ومصالح  مورداستفاده می باشد 

عمق وارتفاع  فونداسیون  

بیشتر فونداسیون ها دراعمق  زمین نصب می شوند که عمق موردنیاز هرپی می تواند به عوامل ظرفیت تحمل خاک .نوع خاک .عمق یخ زدگی سطح آب های زیرزمینی  بستگی داشته باشد  ودرضمن ارتفاع فونداسیون به برسی دقیق وزن کلی سازه وجنس خاک بستپی دارد 

انواع فونداسیون  درسوله سازی 

-فونداسیون پی منفرد یا شنارژ

اگرسوله بارگذاری فشرده داشته باشد وفشار سوله به پایه ها تحمیل شود از این نوع فونداسیون استفاده می شود –

فونداسیون گسترده :این فونداسیون برای سازه هایی است که کل بار با ربه صورت نقطه ای نبوده وبه صورت یکنواخت درتمام نقاط سوله پخش می شود 

فونداسیون نواری: این فونداسیون به صورت نواری اطراف سوله کشیده می شود تا وزن  وارد شده به سوله راتحمل کند 

آزمایش خاک سوله 

مرحله اول  در پی ریزی سوله آزمایش خاک جهت جنس خاک است که درمناطق مختلف باهم فرق می کند ودر ابتدا باید میزان سفت بودن خاک زمین مورد بررسی قراربگیرد درصورتی که میزان استقامت زمین از یک کیلو بیشتر بود برای سوله سازی مناسب است 

مشخص کردن وزن سوله 

برای مشخص کردن نوع فونداسیون مناسب به وزن کلی سوله را باید برآورد کرد .

آماده سازی نقشه ومحل فونداسیون  

نقشه فونداسیون باتوجه به متراژ وابعاد سولهدر دوبخش کلی وپایه طراحی  شده وعوامل مزاحم مانند بوته ها وسنگ هاواجسام موجود جمع آوری ونقاط فونداسیون  با ابزار های متر ریسمان گونیا مشخص می شود 

مسطح کردن وخاک برداری 

زمین سوله را باید به شکل صاف ویک دست را آماده کنیم وبرآمدگی را پر وشیب را تعیین کنیم وبعد اقدام به خاک برداری کنیم که مقاومت فشاری خاک وسطح آب های زیر زمینی مورد نیاز است ودر زمان خاک برداری درصورت مواجه با چاه یا قنات باید از پی مرکب یا تخت استفاده شود وبه منظور فشردن خاک در ابتدا خاک را خیس کرده وبا غلطک می کوبند 

زیر سازی فونداسیون 

بتن مگر :به بتنی گفته می شود که قبل از اجرای بتن اصلی ریخته می شود وضخامت آن 10الی 15 سانتی متر است  قالب بندی فونداسیون :درقالب بندی از تخته های 3سانتی یا ورقه های فلزی استفاده می شود    

فونداسیون قبل از سازه سوله انجام می شود وباید برای فونداسیون تمام ناهمواری های زمین را برطرف کرد ودر سوله سازی نیاز به گود برداری عمیق نیست گود برداری فونداسیون سوله تا ارتفاع 50 سانتی متری  وارتفاع فونداسون از سطح زمین حداقل 1متر باشد انجام می شود که این نکته را باید رعایت شود  فونداسیون  پایه سازه ای است  که برروی زمین ایستاده و.وزن سوله را تحمل می کند وطراحی فونداسین شامل گستردگی زمین .زیربنا .نقشه ومصالح  مورداستفاده می باشد 

عمق وارتفاع  فونداسیون  

بیشتر فونداسیون ها دراعمق  زمین نصب می شوند که عمق موردنیاز هرپی می تواند به عوامل ظرفیت تحمل خاک .نوع خاک .عمق یخ زدگی سطح آب های زیرزمینی  بستگی داشته باشد  ودرضمن ارتفاع فونداسیون به برسی دقیق وزن کلی سازه وجنس خاک بستپی دارد 

انواع فونداسیون  درسوله سازی 

فونداسیون پی منفرد یا شنارژ

اگرسوله بارگذاری فشرده داشته باشد وفشار سوله به پایه ها تحمیل شود از این نوع فونداسیون استفاده می شود

فونداسیون گسترده :این فونداسیون برای سازه هایی است که کل بار با ربه صورت نقطه ای نبوده وبه صورت یکنواخت درتمام نقاط سوله پخش می شود 

فونداسیون نواری: این فونداسیون به صورت نواری اطراف سوله کشیده می شود تا وزن  وارد شده به سوله راتحمل کند 

آزمایش خاک سوله 

مرحله اول  در پی ریزی سوله آزمایش خاک جهت جنس خاک است که درمناطق مختلف باهم فرق می کند ودر ابتدا باید میزان سفت بودن خاک زمین مورد بررسی قراربگیرد درصورتی که میزان استقامت زمین از یک کیلو بیشتر بود برای سوله سازی مناسب است 

مشخص کردن وزن سوله 

برای مشخص کردن نوع فونداسیون مناسب به وزن کلی سوله را باید برآورد کرد .

آماده سازی نقشه ومحل فونداسیون  

نقشه فونداسیون باتوجه به متراژ وابعاد سولهدر دوبخش کلی وپایه طراحی  شده وعوامل مزاحم مانند بوته ها وسنگ هاواجسام موجود جمع آوری ونقاط فونداسیون  با ابزار های متر ریسمان گونیا مشخص می شود 

مسطح کردن وخاک برداری 

زمین سوله را باید به شکل صاف ویک دست را آماده کنیم وبرآمدگی را پر وشیب را تعیین کنیم وبعد اقدام به خاک برداری کنیم که مقاومت فشاری خاک وسطح آب های زیر زمینی مورد نیاز است ودر زمان خاک برداری درصورت مواجه با چاه یا قنات باید از پی مرکب یا تخت استفاده شود وبه منظور فشردن خاک در ابتدا خاک را خیس کرده وبا غلطک می کوبند 

مصالح مور استفاده 

بتن آرمه یا بتن مسلح که از ترکیب بتن ومیلگرد ایجاد می شود متریال اصلی فوندایون می باشد که به عملیات استقرار میلگرد ها آرماتوربندی گفته می شود که مقاومت مورد نیاز سوله را تامین می کند

درفونداسیون سوله بتن را با فولاد مسلح می کنند بتن با ترکیب درمیلگردهای فولادی آنقدر چسبندگی ایجاد می کند که سازه یک پارچه ایجاد می شود وتغییر شکل فولاد وبتن براثر حرارتمنطبق برهم انجام می شود که سب افزایش بی نظیری در مقاومت وپایداری سازه ایجاد می کند  

فونداسیون ها معمولا با مصالح بنایی مانند بلوک  بتونی. سنگ چین.آجر ویا بتن ساخته می شوند مصالح بنایی مقاومت فشاری بالایی دارند ودربرابر آسیب  رطوبت  خاک نسبت به مواد فلزی مقاوم تر هستند .ویکی از مهم ترین مصالح فونداسیون پایه یا زیربنای مواد معدنی می باشد که به طور مستقیم درزیر فونداسیون قرار می گیرد به طور کلی خاک  ها ظرفیت تحمل بار وارده به یک سوله را نمی تواند تحمل کند بنابراین از سنگ ماسه یا سنگ خردشده با بتن جایگزین می شوند که حاکثر مقاومت برشی وتحمل بار را داشته باشد .

انتقال بار 

پایه ها باید طوری طراحی شوند که تحمل بار مرد وزنده سوله .بار باد وبرف را به طور یکنواخت انتقال دهندودر فونداسیون طوری طراحی واجرا شود که از نشست سوله جلوگیری وبا کنترل حرکات برای کاهش خسارت به سازه اطمینان حاصل شود تا استراتژی های ساخت سوله بیشترین بهره وری را داشته باشند

بولت گذاری فونداسیون سوله  درین مرحله پیچ مهره های ضخیم وبلند برای قرار گیری وتثبیت ستون بر روی فونداسیون انجام می شود وجایگذاری بولت های درمحل مورد نظر توسط شابلون انجام می شود   

انواع پوشش سوله :

انواع پوشش مورد استفاده برای سقف و دیوار سوله می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

– ورق گالوانیزه ، آلوزینک ، آلومینیوم  همراه با عایق پشم شیشه

– ساندویچ پانل های سقفی و دیواری از نوع پلی یورتان با ضخامت های ۴ و ۵ و۶ و۸ و ۱۰ (که بهترین انتخاب می باشد )

– آجر و سیمان برای دیوار های سوله و ورق سقفی برای پوشش سقف (که این شیوه سنتی می باشد و دیگر کمتر کاربرد دارد