درب سردخانه

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

درب سردخانه یکی از مهم ترین قسمت های نگهداری در سردخانه می باشد وپرتاثیر ترین عامل برمیزان انرژی سردخانه براساس تبادل هوا با محیط بیرون است وبا توجه باز وبسته شدن باعث کارکرد سیستم برودتی می شوند ومی تواند مصرف انرژی تا 50درصد کاهش دهد وبا طراحی استاندارد وانتخاب مناسب  درب سردخانه می توان تاثیر به سزایی دربهینه سازی سردخانه داشته باشیم که مواد غذایی وخوراکی سالم تری تحویل بدهیم واز خرابی جلوگیری نماید . ودرنوع لولایی .کشویی یا ریلی وریلی کنترل اتمسفر می باشد