اواپراتور

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

اواپراتور که به آن دمنده هم ‘گفته می شود گرما را از از هوای داخل گرفته وبه محیط بیرون انتقال می دهد تاهمواره دمای اواپراتور  را  ازپیش تنظیم کند ودرون سردخانه راخنک کند وگاز سرد بدست آمده ازکندانسور وشیر انبساط را درمحیط داخلی سردخانه پخش کند 

اواپراتور ها از اجزای شامل بدنه فلزی .پوشش ضدخوردگی مجموعه موتوروفن .فین ها تجهیزات برفک زدایی سیستم کنترلی .المنت الکتریکی ویک سری تجهیزات جانبی می باشد .